Βιβλιογραφία

Παρατίθεται τόσο η ειδική, για το θέμα, βιβλιογραφία, όσο και μελέτες που έμμεσα αναφέρονται σε αυτό.

Ανδρούδης Π., «Ο ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου στην Επισκοπή Άνω Βόλου και ο εντοιχισμένος γλυπτός του διάκοσμος», Δελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας περίοδος Δ΄, τόμος ΚΗ΄ (2007), 85-98.

Αντουράκης Γ. Β., Τοιχογραφημένοι Βυζαντινοί Ναοί της Κρήτης, τεύχος Α΄, Επαρχίαι: Σφακίων – Αποκορώνου – Ρεθύμνης, Αθήναι 1978.

Αντουράκης Γ. Β., Χριστιανική Αρχαιολογία, στοιχεία από την τέχνη ανατολής και δύσεως, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, τόμ. Α΄, Κείμενα, Αθήναι 1984.

Βελένης Γ. Μ., Ερμηνεία του εξωτερικού διακόσμου στη Βυζαντινή αρχιτεκτονική, (Διδακτορική διατριβή), Θεσσαλονίκη 1984.

Βενετικά μνημεία του νομού Ρεθύμνου, Φωτογραφικό υλικό, Ρέθυμνο 1980.

Gerola G., Βενετικά Μνημεία της Κρήτης (Εκκλησίες), μτφ. Σ. Γ. Σπανάκης, Κρήτη 1993.

Γιαγκάκη Α. Γ., «Εντοιχισμένα πινάκια σε εκκλησίες της Κρήτης: Mια ερευνητική πρόταση», στο: Μ. Ανδριανάκης, Ι. Τζαχίλη (επιμ.), Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 1, Πρακτικά της 1ης συνάντησης, Ρέθυμνο, 28-30 Νοεμβρίου 2008, Ρέθυμνο 2010, 827-840.

Γιαγκάκη Α. Γ., «Πρώτη θεώρηση των εντοιχισμένων εφυαλωμένων αγγείων σε ναούς της επαρχίας Αμαρίου», στο: Μανουράς Σ. (επιμ.), Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Η Επαρχία Αμαρίου από την αρχαιότητα έως σήμερα. Δήμοι Κουρητών και Συβρίτου, 27-31 Αυγούστου 2010, τόμος πρώτος, Αθήνα 2014, 313-339.

Γιαγκάκη Α. Γ. «Μία διαδρομή σε μία πτυχή του υλικού πολιτισμού της Κρήτης με οδηγό τα εντοιχισμένα εφυαλωμένα αγγεία σε ναούς του νησιού», στο: Α. Λουκάκη, Δ. Πλάντζος (επιμ.), Τέχνη – Χώρος- ΄Οψεις Ανάπτυξης στην Ελλάδα της Κρίσης, Αθήνα 2018, 145-172.

Γιαγκάκη, Α. Γ., «Ιστορίες αγγείων της περιόδου της οθωμανικής κυριαρχίας στην Κρήτη με βάση τα εντοιχισμένα κεραμικά: Ενδεικτικές μελέτες-περίπτωσης από το Λασίθι», στο: Ο Νέος Ελληνισμός: οι κόσμοι του και ο Κόσμος / Αφιέρωμα στην Καθηγήτρια Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Α. Παπαδία-Λάλα, Μ. Δ. Ευθυμίου, Π. Κονόρτας, Δ. Μ. Κοντογεώργης, Κ. Κωνσταντινίδου, Ί. Μαντούβαλος, Β. Σειρηνίδου (επιμ.), Αθήνα 2021, 73-90.

Δαφέρμος Μ. Κ., Η Αξός Μυλοποτάμου Κρήτης, Ιστορία, Λαογραφία, Παραδόσεις, Ε. Γ. Δαφέρμος (επιμ.), Ρέθυμνο 2001.

Δρανδάκης Ν. Β., «Ο ναός των Αγίων Θεοδώρων της Λακωνικής Τρύπης», Επετηρίς της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών ΚΕ (1955), 38-87.

Δρανδάκης Ν. Β., «Ο εις Αρτόν Ρεθύμνης ναίσκος του Αγίου Γεωργίου», Κρητικά Χρονικά ΙΑ (1957), 65-161.

Δρανδάκης Ν. Β., «Ο ναός της Αγίας Τριάδος στο Μπρίκι της Μάνης (1708) με τα πολλά εντοιχισμένα γλυπτά», Λακωνικαί Σπουδαί (1990), 111-134.

Καλαμαράς Π., «Ο ναός του Αγ. Νικολάου Καλιαναίικων», Πελοποννησιακά ΙΘ’ (1991-1992), 253-259.

Καλοκύρης Κ. Δ., Αι Βυζαντιναί Τοιχογραφίαι της Κρήτης, Συμβολή εις την χριστιανικήν τέχνην της Ελλάδος, Αθήναι 1957.

Κορρέ-Ζωγράφου Κ., Τα Κεραμεικά του ελληνικού χώρου, Αθήνα 1995.

Κορρέ-Ζωγράφου Κ., Τα Κεραμεικά του Τσανάκ Καλέ, 1670-1922, Αθήνα 2000.

Κορρέ-Ζωγράφου Κ., Τα Κεραμεικά του Αιγαίου: 1600-1950, Υπουργείο Αιγαίου 2003.

Κορρέ-Ζωγράφου Κ., Τα Κεραμεικά Ιζνίκ της Μονής Παναχράντου Άνδρου, Άνδρος 2004.

Λασσιθιωτάκης Κ. Ε., «Κυριαρχούντες τύποι χριστιανικών ναών από το 12ο αιώνα και εντεύθεν στην Δυτική Κρήτη», στο: Πρακτικά του Α΄Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τεύχος Δεύτερον, Πρακτικά του Β΄ Τμήματος (Βυζαντινής – Μεσαιωνικής περιόδου), Κρητικά Χρονικά ΚΕ-ΚΣΤ ΙΙ (1961-1962), 175-201.

Λασσιθιωτάκης Κ. Ε., «Εγγεγραμμένοι σταυροειδείς ναοί της δυτικής Κρήτης», στο: Πεπραγμένα του Β΄Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμος Α΄, Αθήναι 1967, 344-356.

Λασσιθιωτάκης Κ. Ε., «Εκκλησίες της Δυτικής Κρήτης. Εισαγωγή – Α΄επαρχία Κισάμου», Κρητικά Χρονικά ΚΑ, Ι (1969), 177-233.

Λασσιθιωτάκης Κ. Ε., «Εκκλησίες της Δυτικής Κρήτης. Β΄ Επαρχία Κυδωνίας – Γ΄ Επαρχία Αποκορώνου», Κρητικά Χρονικά ΚΑ, ΙΙ (1969), 459-493.

Λασσιθιωτάκης Κ. Ε., «Εκκλησίες της Δυτικής Κρήτης. Δ΄ Επαρχία Σελίνου», Κρητικά Χρονικά ΚΒ, Ι (1970), 133-210.

Λασσιθιωτάκης Κ. Ε., «Εκκλησίες της Δυτικής Κρήτης. Δ΄ Επαρχία Σελίνου», Κρητικά Χρονικά ΚΒ, ΙΙ (1970), 347-388.

Λασσιθιωτάκης Κ. Ε., «Εκκλησίες της Δυτικής Κρήτης. Ε΄ Επαρχία Σφακίων – Επιλεγόμενα – Πίνακες», Κρητικά Χρονικά ΚΓ, Ι (1971), 95-177.

Μοσχόβη, Γ., Κατηφόρη, Μ., «Ναοί με εντοιχισμένα αγγεία στον νομό Λασιθίου», στο: 12ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο. Ηράκλειο, 21-25.9.2016. Πεπραγμένα, Ηράκλειο 2019, 1-17.

Μπορμπουδάκη Μ. (επιμ.), Πηλός & Χρώμα, Νεώτερη Κεραμική του Ελλαδικού Χώρου, Κατάλογος Έκθεσης, 21 Δεκεμβρίου 2006 έως 17 Φεβρουαρίου 2007, Αθήνα 2007.

Μπορμπουδάκης Ε., «Ο ναός του Αγίου Γεωργίου Απάνω Σύμης Βιάνου», στο: Πεπραγμένα του Γ΄Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου (Ρέθυμνον, 18-23 Σεπτεμβρίου 1971), τόμος Β΄, Βυζαντινοί και Μέσοι Χρόνοι, Εν Αθήναις 1974, 222-231.

Μπορμπουδάκης Ε., «Θυρώματα και παράθυρα σε εκκλησίες της Κρήτης (τέλος 14ου – μέσα 15ου αιώνα)», στο: Ο. Γκράτζιου (επιμ.), Γλυπτική και λιθοξοϊκή στη Λατινική Ανατολή (13ος-17ος αι.), Ηράκλειο 2007, 60-89.

Μπορμπουδάκης Μ., «Η τέχνη κατά τη βενετοκρατία», στο: Ν. Μ. Παναγιωτάκης (επιμ.), Κρήτη: Ιστορία και Πολιτισμός, Τόμος Δεύτερος, Κρήτη 1988, 231-288.

Μπούζα Ν. «Παρατηρήσεις στον ναό του Αγίου Πέτρου στην Καστάνια Μεσσηνιακής Μάνης», στο: Ανταπόδοση, Μελέτες βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης προς τιμήν της καθηγήτριας Ελένης Δεληγιάννη-Δωρή, Αθήνα 2010, 247-266.

Μπούρας Χ., Βυζαντινά σταυροθόλια με νευρώσεις, Αθήναι 1965.

Μπούρας Χ., Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Δεύτερος τόμος, Αρχιτεκτονική στο Βυζάντιο, το Ισλάμ και την Δυτική Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα, Αθήνα 1994.

Μυλοποταμιτάκη K., «Παρατηρήσεις στις τοιχογραφίες της Ζωοδόχου Πηγής στον Πρίνο Μυλοποτάμου», Κρητική Εστία Δ, 2 (1988), 73-87.

Νικολακόπουλος Γ., Εντοιχισμένα κεραμεικά στις όψεις των μεσαιωνικών και επί τουρκοκρατίας εκκλησιών μας, Ι. Εισαγωγή, ΙΙ. Τα κεραμεικά των Αγίων Θεοδώρων, Αθήναι 1978.

Νικολακόπουλος Γ., Εντοιχισμένα κεραμεικά στις όψεις των μεσαιωνικών και επί τουρκοκρατίας εκκλησιών μας, ΙΙΙ. Τα κεραμεικά της Παναγίας του Μέρμπακα της Ναυπλίας, Αθήναι 1979.

Νικολακόπουλος Γ., Εντοιχισμένα κεραμεικά στις όψεις των μεσαιωνικών και επί τουρκοκρατίας εκκλησιών μας, ΙV. Τα κεραμεικά του Καθολικού της Παναγίας Φανερωμένης της Σαλαμίνος, Αθήναι 1980.

Νικολακόπουλος Γ. Α., «Τα κεραμικά του παρεκκλησίου της Φανερωμένης της Σαλαμίνας», Αρχαιολογία 28 (1988), 81-84.

Νικολακόπουλος Γ. A., «Εντοιχισμένα κεραμικά εκκλησιών», Αρχαιολογία 33 (1989), 66-71.

Ορλάνδος Α. Κ., «Η παρά την Άρταν Μονή των Βλαχερνών», Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος Β (1936), 3-50.

Ορλάνδος Α. Κ., «Ο Άγ. Γεώργιος Λουκισίων», Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος Γ (1937), 166-171.

Πύρρου, Ν., Γιαπιτσόγλου, Κ., «Ναοί με εντοιχισμένα αγγεία στον νομό Λασιθίου», στο: 12ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο. Ηράκλειο, 21-25.9.2016. Πεπραγμένα, Ηράκλειο 2019, 1-20.

Σωτηρίου Γ. Α., Χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία, τόμος Α΄, Χριστιανικά κοιμητήρια, Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, Εν Αθήναις 1942.

Τσουρής Κ., Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος των υστεροβυζαντινών μνημείων της βορειοδυτικής Ελλάδος, Διδακτορική διατριβή, Καβάλα 1988.

Ψιλάκης Ν., Τα Μοναστήρια της Κρήτης, Αθήνα 1986.

Ψιλάκης Ν., Μοναστήρια και Ερημητήρια της Κρήτης, Α΄, Herakleion 19942.

Ψιλάκης Ν., Μοναστήρια και Ερημητήρια της Κρήτης, Β΄, Herakleion 1993.

 

Androudis P., «An Unknown 14th Century Golden Horde bBowl (piyala) from the Monastery of Vatopedi, Mount Athos, Greece», Niš i Vizantija 15 (2017), 209-216.

Androudis P., Yangaki A. G., «A Fragment of the “Pula type” of lustreware immured at the exonarthex of the Katholikon of the Monastery of Hilandari (Mount Athos peninsula)», Зборник Матице српске за ликовне уметности / Matica srpska journal for fine arts 42 (2014), 51-60.

Androudis P., «An unknown 14th century Golden Horde bowl (piyala) from the Monastery of Vatopedi, Mount Athos, Greece», Niš i Vizantija 15 (2017), 209-216.

Atasoy N., Raby J., Iznik: Pottery of Ottoman Turkey, London 1989.

Atti. XXVI Convegno Internazionale della Ceramica, “I Bacini murati medievali. Problemi e stato della ricerca”, Albisola, 28-30 maggio 1993, Firenze 1996.

Βeliaev L. A., «Bacini: glazed househould pottery in Late Byzantine architecture» [στα ρώσικα], Rossiiskaya arkheologiya 3 (2007), 133-140.

Berti G., «Bacini», Enciclopedia dell’ arte medievale 2 (1991), 843-851.

Berti G., «Bacini ceramici e strutture architettoniche medievali. Considerazioni basate su una ricerca in Toscana», στο: Atti del I Colloquio Hispano-italiano di archeologia medievale, Granada, Aprile 1990, Granada 1992, 133-172.

Berti G., Pisa. Le “Maioliche Archaiche”. Secc. XIII-XV (Museo Nazionale di San Matteo), Firenze 1997.

Berti G., «Pisa città mediteranea. La testimonianza delle ceramiche importate ed esportate», στο: M. Tangheroni (επιμ.), Pisa e il Mediterraneo: uomini, merci, idee dagli Etruschi ai Medici, Milano 2003, 169-173.

Berti G., Gelichi S., «La ceramica bizantina nelle architetture dell’Italia Medievale», στο: Gelichi S. (επιμ.), La ceramica nel mondo Bizantino tra X e XV secolo e i suoi rapporti con l’Italia, Siena-Pontignano 11-13 Marzo 1991, Firenze 1993, 125-199.

Berti G., Gelichi S., «La ceramica bizantina nelle architetture dell’Italia medievale», στο: Gelichi S. (επιμ.), La ceramica nel mondo Bizantino tra XI e XV secolo e i suoi rapporti con l’Italia, Siena-Pontignano 11-13 Marzo 1991, Firenze, 1993, 125-199.

Berti G., Giorgio M., Ceramiche con coperture vetrificate usate come “bacini”. Importazioni a Pisa e in altri centri della Toscana tra fine X e XIII secolo, Firenze 2011.

Berti G., Tongiorgi L., «Bacini ceramici su edifici religiosi e civili delle province di Pistoia, Firenze e Siena», Faenza LXI (1975), 123-135.

Berti G., Tongiorgi L., I Bacini ceramici medievali delle chiese di Pisa (Quaderni di Cultura Materiale 3), Rome 1981.

Berti G., Tongiorgi E., «Per lo studio dei bacini delle chiese di Pisa: Rassegna di recenti contributi alla storia della ceramica», στο: Le ceramiche medievali delle chiese di Pisa. Contributo per una migliore comprensione delle loro caratteristiche del loro significato quale documento di storia (Biblioteca del “Bollettino Storico Pisano” Collana Storica 25), Pisa 1983, 37-79.

Blake H., «The bacini of North Italy», στο: La céramique médiévale en Méditerranée occidentale, X-XVe siècles, Valbonne 11-14 Septembre 1978, Paris 1980, 93-111.

Blake H., Nepoti S., «I bacini di S. Nicolo di Ravenna e la ceramica graffita medievale nell’Emilia Romagna», Faenza 70 (1984), 354-368.

Castelletti L., «L’inserimento  di ceramiche nell’architettura. Il caso della chiesa di San Romano a Lucca», Archeologia Medievale 21 (1994), 193-211.

Coulson M. L., «The bacini of Merbaka church: Cultural diversity in the 13th century Peloponnese», στο: 18ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, 8-20 Μαΐου 1998, Περιλήψεις, Αθήνα 1998,18.

Curuni S. A., Donati L., Creta Bizantina, Roma 1987.

Curuni S. A., Donati L., Creta Veneziana, L’Instituto Veneto e la Missione Cretese di Giuseppe Gerola, Collezione Fotografica 1900-1902, Venezia 1988.

Denny W.B., «Disperced Ottoman unified-field tile panels», Μουσείο Μπενάκη 4 (2004), 149-157.

Dogani Y., Galanou A., «The reconstruction of an Iznik tile panel, Benaki Museum, Islamic Art Collection», Μουσείο Μπενάκη 4 (2004), 159-173.

Gallas K., Wessel K., Borboudakis M., Byzantinisches Kreta, München 1983.

Gallas K., Byzantinisches Griechenland, Festland – Instelwelt – Zypern, Dortmund 1993.

Gelichi S., «La ceramica ingubbiata medievale nell’Italia nord-orientale», στο: La ceramica medievale nel Mediterraneo occidentale, Siena, 8-12 ottobre 1984, Faenza, 13 ottobre 1984, Firenze 1986, 353-407.

Gelichi S., «La ceramica bizantina in Italia e la ceramica italiana nel Mediterraneo orientale tra XII e XIII secolo: stato degli studi e priposte di recerca», στο: Gelichi S. (επιμ.), La ceramica nel mondo Bizantino tra XI e XV secolo e i suoi rapporti con l’Italia, Siena-Pontignano 11-13 Marzo 1991, Firenze, 1993, 9-46.

Gelichi S., Nepoti S. «Le ceramiche architettoniche di Pomposa», in: C. Di Francesco, A. Samaritani (eds.), Pomposa. Storia. Arte. Architettura, Ferrara 1999, 199-223.

Gerola G., Monumenti Veneti nell’Isola di Creta, vol. II, Venezia 1908.

Gerola G., Monumenti Veneti nell’Isola di Creta, vol. IV, Venezia 1932-1940.

Grabar A., Recherches sur les influences orientales dans l’art balkanique (Publication de la Faculté des Lettres de l’ Université de Strasbourg Fascicule 43), Paris 1928.

Hadjikyriakos Ι., «La Decorazione Ceramica degli Interni Nelle Chiese di Cipro», Report of the Department of Antiquities in Cyprus (2006), 389-405.

Hobart Μ., Sardinian Medieval Churches and Their Bacini: Architecture Embedded with Archeology, Διδακτορική Διατριβή, New York University 2006.

Liverani G., «I bacini del Campanile di San Cassiano in Decimo a Campiano (Ravenna)», Faenza 59 (1973), 124-127.

Mathews K. R., «Other Peoples’ Dishes: Islamic Bacini on Eleventh-Century Churches in Pisa», Gesta 53 (2014), 5-23.

Mathews K. R., «Decorating with Things: Spolia as Material Culture in the Italian Mari-time Republics, 1100–1300», bfo - Journal 1 (2015), 4-13.

Mathews K. R., «Recycling for Eternity The Reuse of Ancient Sarcophagi by Pisan Merchants, 1200–1400», in: A. Leader (ed.), Memorializing the Middle Classes in Medieval and Renaissance Europe (Studies in Medieval and Early Modern Culture 60), Kalamazoo 2018, 25-48.

Megaw A. H. S., «The Chronology of some Middle Byzantine Churches», The Annual of the British School at Athens 32 (1931-32), 90-130.

Megaw A. H. S., «Glazed Bowls in Byzantine Churches», Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας περίοδος Δ΄, 4 (1964-1965), 145-162.

Meo A., «L’ordinario e l’eccezione. Per un aggiornamento cronologico dell’introduzione dei bacini islamici a Pisa», στο: F. Yenişehirlioğlu (επιμ.), XIth Congress AIECM3 on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics Proceedings, 19-24 October 2015 Antalya, Ankara, 59-73.

Millet G., L’école grecque dans l’architecture byzantine (Bibliothèque de l’École des Hautes Études, Sciences Réligieuses, vingt-sixième volume), Paris 1916.

Nepoti S., «Relazione introduttiva sui “Bacini”», στο: Atti XXVI Convegno Internaznionale della Ceramica, “I Bacini murati medievali. Problemi e stato della ricerca”, Albisola, 28-30 maggio 1993, Firenze 1996, 9-20.

Philon Η., «Thessaloniki, Andalusia and the Golden Horde», Balkan Studies 26 (1985), 299-320.

Sanders G. D. R., «Three Peloponnesian Churches and their importance for the Chronology of Late 13th and Early 14th century pottery in the Eastern Mediterranean», στο: Déroche V., Spieser J. M. (επιμ.), Recherches sur la céramique byzantine (Bulletin de Correspondance Hellénique suppl. XVIII), Athènes, Paris 1989, 189-199.

Tangheroni M. (επιμ.), Pisa e il Mediterraneo: uomini, merci, idee dagli Etruschi ai Medici, Milano 2003.

Tsouris K., «Glazed Bowls in the Late Byzantine Churches of North-Western Greece», Archeologia Medievale 23 (1996), 603-624.

Tsouris K., «A Bowl Embedded in the Wall of the Chapel of the Hagioi Anargyroi in Vatopedi Monastery», Balkan Studies 39 (1998), 5-14.

Whitehouse D., «Proto-Maiolica», Faenza 66 (1980), 77-89.

Whitehouse D., «Medieval Pottery in Italy: The Present State of Research», στο: La céramique médiévale en Méditerranée occidentale, Xe-XVe siècles, Valbonne 11-14 Septembre 1978, Paris 1980, 65-82.

Xhyheri S., «Nuovi dati sui ‘bacini’ murati nelle chiese medievali e post-medievali in Albania«, Artium Hortus Medievalium 21 (2015), 366-384.

Yangaki A. G., «Ave Maria Gra[tia] Plena: A Spanish Lustreware plate from the church of PanagiaEleousa, Crete», Θησαυρίσματα 38 (2008), 213-224.

Yangaki A. G., «Immured Vessels in the Church of Agios Georgios at Theriso (Crete)», Archeologia Medievale 39 (2012), 361-370.

Yangaki A. G., «A First Overview on Late Medieval Pottery from the Iberian Peninsula in Greece», Viator 44.1 (2013), 286-327.

Yangaki A. G., «Immured vessels in churches on Crete: Preliminary observations on material from the prefecture of Rethymnon», Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περίοδος Δ΄, ΛΔ΄ (2013), 375-384.

Yangaki A. G., «Immured vessels in the church of Panagia Eleousa, Kitharida (Crete)», στο: S. Bocharov, V. François, A. Sitdikov (επιμ.), Glazed Pottery of the Mediterranean and the Black Sea Region, 10th-18th Centuries, τόμ. Β΄, Kazan – Kishinev 2017, 135-164.

Yangaki A. G. «Τhe Immured Vessels in Byzantine and Post-Byzantine Churches of Greece Research Programme: objectives and preliminary results from Crete», στο: Proceedings of the 12th International Congress of Cretan Studies, Heraklion, 21-25.9.2016, Ηράκλειο 2019, 1-18 (available at: https://12iccs.proceedings.gr/el/proceedings/category/39/36/590 ).

Yangaki A. G., «New evidence on imported ceramics in the Aegean: Hitherto unknown categories of imported ceramics in the Aegean: islamic pottery from the Byzantine Mesa Mani, pottery from the Crimea in Venetian Crete», Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας per. Δ΄. 41 (2020), 425-448.

Yangaki A. G., Ceramics in plain sight: The bacini of the churches of Crete. “Reflections” of the Late Medieval and the Early Modern Material Culture of the Island. Volume I. The Regional Unit of Chania, (Research Library 9), Athens 2021.

Yangaki A. G., «The bacini in churches of the Mesa Mani (Peloponnese)», στο: P. Petridis, A.G. Yangaki, N. Liaros, E.-E. Bia (επιμ.), Proceedings of the 12th AIECM3 Congress on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics (IHR/NHRF Research Library 10), Athens 2021, 627-639.

Yangaki A. G., «Short remarks on matters of correlation of the bacini with the architecture of the churches of the Mesa Mani (Peloponnese)», στο: P. Petridis, A.G. Yangaki, N. Liaros, E. Bia (επιμ.), Proceedings of the 12th AIECM3 Congress on Medieval and Modern Period Mediterranean Ceramics (IHR/NHRF Research Library 10), Athens 2021, 669-678.

Yangaki A. G., «’Speaking’ Ceramics: Bacini as Containers of Hidden Messages and Expressions of Memory», Byzantina Symmeikta 32 (2022) Appendix, 1-122 (Η αδημοσίευτη εκδοχή της μελέτης, που υποβλήθηκε ανώνυμα, έλαβε το 2022 το βραβείο «Αυρηλίας Κομνηνού» της Ακαδημίας Αθηνών).