Επικοινωνία

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
Αναστασία Γ. Γιαγκάκη
Βασ. Κωνσταντίνου 48
11635 Αθήνα
Ελλάδα
τηλ: 210 7273631 , 210 7273619
fax: 210 7273629
Web: www.immuredvessels.gr